Sunday, 8 December 2013

මගුල් ලකුණ

මෙන්න කියවන්න, මගුල් ලකුණ ...... ස්වස්තික දෙකය, සිරිවස දෙකය, නදවට දෙකය, සෝවැති දෙකය, අවතංස දෙකය, වර්‍ධමාන දෙකය, භද්‍රපීඨ දෙකය, ප්‍රාසාද දෙකය, තෝරණ දෙකය, ශ්වේතච්ඡත්‍ර දෙකය, ඛඞ්ග දෙකය, තාලවෘන්ත දෙකය, මයුරහස්ත දෙකය, චාමර දෙකය, උෂ්ණීෂ දෙකය, මණි දෙකය, සුමනදාම දෙකය, නීලෝත්පල දෙකය, රක්තෝත්පල දෙකය, රක්තපද්ම දෙකය, ශ්වේතෝත්පල දෙකය, ශ්වේතපද්ම දෙකය, පුන්කලස් දෙකය, පූර්‍ණ පාත්‍ර දෙකය, සමුද්‍ර දෙකය, චක්‍රාවාට පර්‍වත දෙකය, හිමවත් පර්‍වත දෙකය, මහාමේරු පර්‍වත දෙකය, සූර්ය්දෙ මණ්ඩල දෙකය, චන්ර්ෙකෙමණ්ඩල දෙකය, සපරිවාර සතර මහා ද්වීප දෙකය - සපරිවාර සප්ත රත්න දෙකය, චක්‍රවර්ති රාජයෝ දෙ දෙනාය - දක්ෂිණාවෘත්ත ශ්වේතශංඛ දෙකය, ස්වර්ණ මත්ස්‍ය යුගල දෙකය - චක්‍රායුධ දෙකය, සප්ත මහා ගංගා දෙකය - සප්ත මහා සීදන්ත සාගර දෙකය සප්ත මහා ශෛල දෙකය - සප්ත මහා තටාක දෙකය සුපර්ණ රාජයෝ දෙ දෙනාය - සුංසුමාර රාජයෝ දෙ දෙනාය ධ්වජ දෙකය - පතාකා දෙකය ස්වර්ණ පර්වත දෙකය - ස්වර්ණ වාල විජිනි දෙකය කෛලාශ පර්වත දෙකය - සිංහරාජයෝ දෙ දෙනාය ව්‍යාඝ්‍රරාජයෝ දෙ දෙනාය - වලාහක අශ්වරාජයෝ දෙ දෙනාය උපෝසථ හස්ථි රාජයෝ දෙ දෙනාය - වාසුකී නාගරාජයෝ දෙ දෙනාය හංස රාජයෝ දෙ දෙනාය - වෘෂභ රාජයෝ දෙ දෙනාය ඓරාවණ හස්ථිරාජයෝ දෙ දෙනාය - ස්වර්ණ මකර රාජයෝ දෙ දෙනාය චතුර්මුඛ ස්වර්ණ නෞකා දෙකය - වත්සක ධේනුහු දෙ දෙනාය කිම් පුරුෂයෝ දෙ දෙනාය - කින්නරඞගනාවෝ දෙ දෙනාය කුරවීක රාජයෝ දෙ දෙනාය - මයුර රාජයෝ දෙ දෙනාය ක්‍රෞංච රාජයෝ දෙ දෙනාය - චක්‍රාවාට රාජයෝ දෙ දෙනාය ජීවං ජීවක රාජයෝ දෙ දෙනාය - ෂඩ්විධ දිව්‍යලෝක දෙකය ෂෝඩෂවිධ බ්‍රහ්මලෝක දෙකය

නම්පොත කියවමු....!

කියවා තියෙනවාද, නම් පොත? ‍ කියවමු බලන්න... “සගම, පස්ගම, අරත්තන, මාදන්වල, විල්වල, කඩදොර, මොරපාය, දිඹුල, පුසුල්පිටිය, නියම්ගම්පායස්ථානය, වල්වාසගොඩ, සැලව, අරම, මැදිළිය, දික්පිටිය, බම්පනේ, කාරියගම, දඩගමුව, අළුත් නුවර, පරණ නුවර, මාවෙල, මාකඩවර, හිඟුල, කප්පාගොඩ, පදීදොර, උතුරාවල, අම්බුළුගල, දනගිරිගල, වාගිරිගල, ලෙනගල, අලවතුර, වතුර, මාකුරාව, කවුඩුගම, බිසෝවෙල, දැදිගම, අරන්දොර, දොරවක, මඩබඩවිට, තොටගෙදර, මදුරුපිටිය, අත්තනගල්ල, ඌරුවෙල, ගොඩගෙදර, දොරණෑගොඩ. යටවත්ත, රාගම, මීගමුව, දඹදෙණිය, බෙලිගල, නවගමුව, බමුණුගම, වට්ටාරම, වතුදෙණිය, පුහුරිය, ගල්බඩගම, කොල්ලූර, ඔකඳපළ, උඩපළ, අල්ගම, නව‍කෙළගමුව, ඇත්කඳ විහාරය, කුරුණෑගල, කුරුවෙණියාගල, ආඳාගල, ඉබ්බාගල, යක්දෙස්සාගල, නාථගම, සංවැල්ල, කඩිකාව, මලගණේ, කබල්ලෑලෙන, නියඳවනේ, නාගල විහාරය, රැස්වෙහෙරුව, තලන්ගමුව, පෙරියකඩුව, දිසාපති නුගය, කඩුදෙවොල, බෝමිරිය, කෙහෙල්බටුවාව, අතුරුගිරි විහාරය, දෙනගමුව, දෙල්ගමුව, බටුගෙදර, දෙනවක, සබරගමුව, ගිලීමලය, සමන්තකූට පර්වගතය, දිවාගුහාව, බල්ලාහෙල, සිඳගල, කළුගමුව, ගංගාතිලක විහාරය, කුඹුල්ඔළුව, අලුදෙණිය, කොටකේදෙණිය, ඉලුපැන්දෙණිය, සේන්දෙණිය, නිග්ගම්මන, අරත්තන, සන්තානාගොඩ, වේගිරිය, ඇම්බැක්ක, වටදාගෙය, දැලිවෙල, ගඟුල්දෙණිය, උරුලෑවත්ත, කොටබෝගොඩ, රම්මුංගොඩ, තෙල්දෙණිය, මැණික්දිවෙල, මොනරාගොඩ, කොළුගල, වල්ගම්පාය, දම්තොටවතුර, සියඹලාගොඩ, දොඩම්වල, දියකෙළිනාවල, සූරියගොඩ, කොබ්බෑකඩුව, ගන්නොරුව, කුළුගම්මන, මාගම්මන, අත්තරගම, මැදවෙල, ගල්ලෑල්ල, දොළපීල්ල, අලවතුගොඩ, කොහොන, තිබ්බොටුවාව, ඇඹිල්ල විහාරය, ආලෝක විහාරය, කුරුවාබෝගම්බර, කඩුවෙල, දුනුවිල, ඇඹෙල, නිත්තවෙල, සිරිමල්වත්ත, අමුණුගම, ගංගාරාම විහාරය, සෙංකඩගල, අළුත් විහාරය, පරණ විහාරය, නාගවිමානය, උපෝසථාරාමය, දේවගිරි විහාරය, සංගමු විහාරය, උතුරුපවු විහාරය, බුජස්ලෙන, යාම්ලෙන, ජයකඩුලෙන, සැඟෑලෙන, කුඹුරුලෙන, රිදීලෙන, රම්බඩගල්ල, දෙල්විට, විල්ගම, අස්ගිරිය, රුසීගම, ඇම්බැක්ක, මිලිලවාණය, බඹාවිහාරය, රන්ගිරිදඹුල්ල, සීගිරිය, කලාවැව, බළල්ලෑව, අනුරාධපුරයෙහි ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ, ලෝවා මහා ප්‍රාසාද ස්ථානය, මිරිසවැටි විහාරය, අභයගිරි විහාරය, දෙනා නඛය, භගිරි නඛය, රත්නමාලී චෛත්‍යය, ථූපාරාම චෛත්‍ය, මිහින්තලය, අටසැටලෙන, නිතුපත්පාන, සුරුලුමහමුනියාව, මුන්නේස්සරම, ඇත්තල, මක්කම, මන්නාරම, මාන්තෝට්ටම, පොම්පරිප්පුව, මල්විල, දෙමළපට්ටනමෙහි නාගකෝවිල, කදුරුගොඩ විහාරය, තෙලිපොල, මල්ලාගම, මිණිවන්ගොමු විහාරය, තන්නි දිවයින, අග්නි දිවයින, නාග දිවයින, පුවඟු දිවයින, කාර දිවයින, මොල්ලියාවල, ත්‍රිකුණාමලය, විල්ගම්වෙහෙර, තිස්ස මහ වෙහෙර, ඉලන්දගොඩ, කදුරුකෝට්ටයෙහි ඇතුබඳය, ලඞකාතිලකය, ගඩලාදෙණිය, විජයොත්පාය, අභයගිරි විහාරය, ජේතවන විහාරය, කපිල විහාරය, ඉසිපතනාරාමය, කුසිනාරාරාමයේ සිටිපිළිම ගෙය, පූර්වාරාමය, දක්ෂි ණාරාමය, පශ්චිමාරාමය, උත්තරාරාමය, සළුමිණිසෑය, සිළුමිණිසෑය, දෙමළ මහ සෑය, පොළොන්නරු විහාරය, සුළුන්නරු විහාරය, සිතුල්පවු විහාරය, ධනංජය විහාරය, කුකුළුවා විහාරය, දිඹුලාගල් විහාරය, නකා වෙහෙර, මියුගුණා වෙහෙර, සොරොන්නා තොට, බදුලු වෙහෙර, යුදඟනා පිටිය, රුහුණුබද කතරගම, උග්ගල් අළුත්නුවර, තඹගමුව, මුල්ගිරිය, ඔවාගිරි විහාරය, දෙව්නුවරෙහි දිව්‍යරාජ භවනය, ඔත්පිළිම ගෙය, ගල්ගණේ, වැලිගම අග්‍රබෝධි විහාරය, පරගොඩ විහාරය, තොටගමු විහාරය, ගලපාත විහාරය, බෝධිමලු විහාරය, වනවාස විහාරය, බෙම්වෙහෙර, බෙම්තොට, කළුතොට, සොරණ, විසිදාගම, කොතලාවල, රඹුක්කන, පානදුරේ දේවාලය, බෙල්ලන්විල, පැපිළියාන, නාවින්න, විජයාරාමය, සුභද්‍රාරාමය, ජයවර්ධනන කෝට්ටයෙහි ඔත්පිළිම ගෙය, ෂන්මුඛ දේවාලය, කිත්සිරිමෙවන් කැළණිය, රජමහ කැළණිය, වැලිවිට, බොල්ලෑගල, සංවැල්ල, සේවාගම, ශ්‍රී දංෂ්ට්‍රා දළදා මන්දිරය ඇතුළු වූ සියලු විහාර දේවාලයවල අධිගෘහිත දෙවි මහරජාණන් තමනුත්, තමන්ගේ සහාය පිරිවර දෙවියනුත් සන්දෘෂ්ට සම්භක්ත දෙවියනුත්, උපවෙනෙහි දෙවියනුත්, නොහැර කැඳවාගෙන මඞගල සූත්‍රාදී බණ අසනු පිණිස ඊම සමග මහා සඞ්ඝයා වහන්සේට අභිමත දෝ, අභිමත දෝ, අභිමත දෝ ! අභිමත යි, අභිමත යි, අභිමත යි! සමග මහා සඞඝයා වහන්සේ සඟ ව වදාළ මෙහෙවර සඞඝාණත්තිය නූගුළුවා ඉයැ යුතු.”

Friday, 10 May 2013

‍මෛත්‍රී භාව නාව

කොටින්ම කියනවානම්..... 'මෛත්‍රිය' යන්නෙහි විරුද්ධාර්ථය 'වෛරය' වන්නේය. වෛරයට බොහෝ බහුශ්‍රැත අර්ථනිරූපන තිබියදීත්, 'අන් අයෙකු විෂයෙහි තම සිත තුළ ඇතිවන නොපහන් හැඟීමක්' ලෙස සරලවම වෛරය අර්ථ දක්වන්නට කැමැත්තෙමි. ඒ එසේනම් 'මෛත්‍රිය' වන්නේ 'අන් අයෙකු විෂයෙහි ඇතිවන්නාවූ පහන් හැඟීමක්' ලෙස නිර්වචනය කළ හැකිය. සම්මත 'මෛත්‍රී භාව නාව' මෙසේය. "...මම නිරෝගි වෙම්වා, මම සුවපත් වෙම්වා, නිවන් දකිම්වා. මා මෙන්ම, සියළු සත්වයෝම නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, නිවන් දකිත්වා. ..." 'මම නිරෝගි වෙම්වා, මම සුවපත් වෙම්වා, නිවන් දකිම්වා.' (මම නිරෝගී වෙන්න නම්, සුවපත් වෙන්න නම් රෝගී වී සිටිය යුතු වන්නේය.) මේ අනුන් කෙරේ තබා තමන් කෙරේවත් පහන් හැඟීමක් නම් නොවේ. විය යුත්තේ 'මා නිරෝගීය. මා සුවපත්ය යනුවෙන් සිතීමය. එසේ අධිෂ්ඨාන කිරීමය. 'මම නිවන් දකින්නෙමි' යි අදිටන් කර ගැනීමය. එය තමන් කෙරෙහිම ඇති වන්නා වූ පහන් හැඟීමක් වන්නේය. මොහොතක් සිතන්න. තම සිතේ නොපහන් සිතුවිල්ලක් ඇති වී තිබෙන්නේ තමා හොඳින් දන්නා හඳුනන කවුරුන් හෝ විෂයෙහිද? (කිසිවෙකුම කෙරෙහි කිසිම නොපහන් සිතුවිල්ලක් ඇති වී නොමැතිනම් යෙහෙකිය.) තම සිතෙහි කවරෙකු ‍විෂයෙහි හෝ නොපහන් හැ‍ඟීමක් ඇති වී ඇත්නම් පළමුවම කළ යුත්තේ ඒ සිතුවිල්ලෙන් මිදීමය. 'හේ මා කෙරෙහි කෙසේ කටයුතු කළද මගේ සිතේ කිසිදු වෛරයක් නොමැත.' හැකිනම් පහන් සිතුවිල්ලක් ඇති කර ගන්න. 'ඔහුට යහපතක්ම වේව..!' මෙසේ තමා දන්නා සියළුම නොපහන් සිතුවිලි වලින් මිදෙන්න. ඒ අවසන් වී 'සියළු සත්වයන්' ගැන සිතන්න. 'සියළු සත්වයෝම නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, නිවන් දකිත්වා.' තම සිතේ නොපහන් සිතුවිල්ලක් ඇති වී තිබෙන්නේ සියළු සත්වයන් විෂයෙහිද? එසේනම් සියළුම සත්වයන් කෙරෙහි පහන් සිතුවිලි ඇති කරගත හැකිය. ඒ සඳහා පළමුවම කළ යුත්තේ නොපහන් සිතුවිල්ලෙන් මිදීමය. 'සියළු සත්වයෝ මා කෙරෙහි කෙසේ කටයුතු කළද මගේ සිතේ කිසිදු වෛරයක් නොමැත.' දැන් පහන් සිතුවිල්ලක් ඇති කර ගන්න. 'සියළු සත්වයන්ට යහපතක්ම වේවා..! නිරෝගි වේවා. සුවපත් වේවා. නිවන් දකිත්වා...!' නිවැරදි මෛත්‍රී භාවනාව එයයි. කොටින්ම කියනවානම්.... මෛත්‍රී භාවනාවේ ප්‍රථිඵලය අනුන්ට නොව තමන්ටමය. අද සිටම දවසකට එක් අයෙකුවත් තෝරාගෙන - සිටීනම් තමන් කෙරෙහි කිසියම් නොපනත්කමක් කළ අයෙක්නම් වඩාත් අගනේය; 'හේ මා කෙරෙහි කෙසේ කටයුතු කළද මගේ සිතේ කිසිදු වෛරයක් නොමැත.' යනුවෙන් සිතන්න. සමස්ථ ප්‍රථිඵලයම ඔබටය. ඔහුට ඇත්තේ ඔබෙන් සිදුවිය හැකි අවැඩක් නොසිදු වීමේ වාසිය පමණයි. (නොඑසේනම් සියළු සත්වයෝ සුවපත් වී බොහෝ කල්ය.)

Saturday, 12 January 2013

දොම්පෙට යන පාර හෙවත් e Hospital - Dompe ඔස්සේ ......

පළමුවම විනාඩි 10ක් වැය කරන්න පුළුවන්ද හිතන්න.....
පුළුවන්නම් බලන්න........දැන් හිතන්න.....
ඔබේ රෝහලේත් මේ අවම පහසුකම්වත් තියෙනවාද...?
ඔබත් හිතනවානම් "ඔව් අපටත් ඕනෙ" කියල.... අපි කතා කරල බලමු....!

ඔබත් හිතන්න....
මේ තත්වය තවත් වැඩි දියුණු කර ගන්න ඔබටත් යමක් කරන්න හිතෙනවානම්.....
ඔව් අපි එකතු වෙලා ඒ දේ කරමු...!
උදාහරණයක් විදිහට:
SMS එකකින් හරි කොල් එකකින් හරි වෙලාවක් අරගෙන OPD එකෙන් බේත් ගන්න එන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න.....
නැත්නම්, නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගන්න එන හැම රෝගියෙක්ටම වෙනම වැසිකිලියක් ලබා දෙන්න...
හදිසි අසනීපයකදී රෝහලට යන්න ගිලන් රථයක් ගෙන්න ගන්න....
ඔබත් හිතනවානම් "ඔව් අපටත් පුළුවන් උදව් කරන්න" කියල.... අපි කතා කරල බලමු....!